Skip to content
本页目录

版本查看

使用方式

 • hb -h
 • hb version

用以查看当前hb命令行工具编译时的版本信息。

使用示例

text
$ hb -v 
hb version 
 ____ ____                   _         __     _         __ 
|_  ||  _|                  (_)        [ |    (_)        | ] 
 | |__| | __  _  _ .--..--.  _ .--..--.  __  _ .--.  .--./)| |.--.  __  _ .--.  .--.| | 
 | __ | [ | | | [ `.-. .-. | [ `.-. .-. | [ | [ `.-. | / /'`\;| '/'`\ \[ | [ `/'`\]/ /'`\' | 
 _| | | |_ | \_/ |, | | | | | | | | | | | | | | | | | | \ \._//| \__/ | | | | |  | \__/ | 
|____||____|'.__.'_/[___||__||__][___||__||__][___][___||__].',__`[__;.__.' [___][___]  '.__.;__] 
                              ( ( __))                 
A CLI tool for building hummingbird driver.
Hummingbird 1.0 - Copyright (c) 2023 hb 
Released under the MIT License.